THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

cao dai giaoly Đạo hữu LÊ TỪ TÂM qui vị - TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ
Posted on: 8/30/2016 5:56:02 PM

cao dai giaoly Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Đạo hữu LÊ TỪ TÂM, Trưởng Nữ của HH CTS Lê Minh Hoàng, Qu. Đầu Tộc Thánh Thất Portland, Oregon qui vị.
Posted on: 8/23/2016 10:53:32 PM

cao dai giaoly Tường Thuật Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài San Diego, California
Posted on: 7/31/2016 11:23:54 PM

cao dai giaoly CỚ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Phân Ưu Đạo hữu LÂM THỊ LOAN, Hiền Thê của Ngài Đề Đốc Trần văn Chơn qui vị..
Posted on: 7/12/2016 9:51:59 AM

cao dai giaoly CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Mời Dự Đại Hội Kỳ III
Posted on: 7/10/2016 12:43:32 PM

cao dai giaoly BTS Hương Đạo Sacramento, CA kêu gọi yểm trợ tái xây cất Thánh Thất
Posted on: 7/8/2016 12:35:30 PM

cao dai giaoly CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Kêu gọi yểm trợ tái thiết Thánh Thất Paris, Pháp sau thiên tai, lũ lut . .
Posted on: 7/7/2016 11:19:35 PM

cao dai giaoly Phân Ưu Bào Muội của HH Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, qui vị tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam.
Posted on: 5/31/2016 11:31:40 AM

cao dai giaoly BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI: "Thông Báo Tổ chức Đại Hội kỳ 8 tại Houston, TX"
Posted on: 5/31/2016 10:11:37 AM

cao dai giaoly CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: "Thông Báo Tổ chức Đại Hội kỳ III tại Houston, Texas"
Posted on: 5/31/2016 10:06:59 AM

cao dai giaoly Phân Ưu Bào Tỷ của HH Hiền Tài Ngô văn Vội, qui vị tại Củ Chi, Sài Gòn, Việt Nam.
Posted on: 5/24/2016 2:58:13 PM

cao dai giaoly CQĐDCĐHN MỜI GỌI DỰ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TT SAN DIEGO, CALIFORNIA
Posted on: 5/22/2016 3:29:44 PM

cao dai giaoly Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu HH Giám Đạo Trần Thanh Danh qui vị tại Thánh Địa Tây Ninh
Posted on: 4/13/2016 10:26:09 PM

cao dai giaoly Lễ Khánh Thành TT San Diego: Thông Tin về Phi Trường và Khách Sạn
Posted on: 4/12/2016 10:25:25 PM

cao dai giaoly "Tinh Thần Dung Hợp Tâm Linh ở Đạo Cao Đài" - Biên soạn và Thuyết Trình: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 3/31/2016 10:54:23 PM

cao dai giaoly Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Cựu CTS Trịnh văn Ngọc qui vị tại Houston,Texas.
Posted on: 3/30/2016 4:19:29 PM

cao dai giaoly Chúc mừng Lễ Vu Qui Thứ nữ của HH Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích, San Jose..
Posted on: 3/20/2016 9:47:27 PM

cao dai giaoly Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Hiền Tài Võ kim Hà qui vị - TANG GIA CẢM TẠ
Posted on: 3/20/2016 8:11:51 AM

cao dai giaoly Thư Mời Dự " LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT SAN DIEGO CALIFORNIA"
Posted on: 3/1/2016 4:29:20 PM

cao dai giaoly Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Út Nữ của Hiền Tỷ CTS Đỗ Thị Inh, Tộc Đạo Thánh Thất Houston, Texas qui vị.
Posted on: 2/22/2016 11:07:44 PM