THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Nhân định về Hội Nghị Thượng Đỉnh Hòa Bình Thế Giới - Seoul 2014 : HT.Nguyễn Ngọc Nương
Posted on: 10/18/2014 1:09:44 PM
Tâm Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất hay Chơn Pháp Hiệp Thiên là Đại Pháp trọng hệ trong Đại Đạo TKPĐ. Hòa Ước Thiên Thượng Thiên Hạ Bác Ái Công Bình nơi tượng Tam Thánh nói lên điều đó! ... xem tiếp

Sự Tương Thông Kỳ Diệu giữa Đạo Cao Đài và Hội nghị Thượng Đỉnh Hòa Bình tại Seoul-2014: HT Trịnh Quốc Thế
Posted on: 10/18/2014 1:07:48 PM
Tôi muốn nhấn mạnh về tiêu đề lớn là VĂN HÓA THIÊN ĐÀNG, HÒA BÌNH THẾ GIỚI, PHỤC HỒI ÁNH SÁNG ... xem tiếp

Nhân định về Hội Nghị Thượng Đỉnh Hòa Bình Thế Giới - Seoul 2014 : HT Bùi Đắc Hùm
Posted on: 10/18/2014 1:02:18 PM
Đại Hội Thượng Đỉnh giữa các tôn giáo cho nền hoà bình của nhân loại tại Seoul vào ngày 17 – 19 tháng 9 năm 2014 đã thu hút hơn 10 ngàn lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo quốc gia trên thế giới. ... xem tiếp

Chứng Tích về Tính Chất Phàm Giáo, Quốc Doanh của HT Cao Đài Tây Ninh hiện nay
Posted on: 3/3/2014 1:16:31 AM
Hội Thánh Cao Đài ngày nay vi phạm Pháp Chánh Truyền (Hiến Pháp không thay đổi) của Đạo, không còn đầy đủ quyền năng độ rỗi nhơn sanh. ... xem tiếp

Người Tín Đồ Cao Đài và Cơ Đạo hiện nay
Posted on: 11/10/2013 10:50:45 PM
Vậy thì con người tự đi ngược lại với ý Trời, tự xa rời với căn bản tự nhiên…và tự dẫn đến họa diệt vong. Âu đó cũng là con đường đầy hiểm họa của thời Hạ Nguơn Mạt Pháp. ... xem tiếp

Chuyện Đời - Chuyện Đạo
Posted on: 11/10/2013 10:27:48 PM
Tạo cơ hội làm trở ngại cho sự phát triển Đạo, gây phe, kết phái làm nền Đạo chia năm xẻ bảy… là nhận lãnh sứ mạng của Kim Quang Sứ giao phó và lập được nhiều công chỉ là giữ được thế đứng lâu dài nơi miền Âm Cảnh. ... xem tiếp

Chơn và Giả
Posted on: 11/10/2013 10:13:34 PM
Nay, nói về chơn và giả. . .phải nói đến cái màn Vô Minh, cái màn che trước mắt kẻ hành giả. Nó có thể dày, mỏng, hoặc đã được phá tan .. .tùy theo cái độ trong sáng trong tâm hồn của mỗi người ... xem tiếp