THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH


Tài Liệu

(Download để lưu trử /or in làm tài liệu)

cao dai giaoly Tường Thuật "LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT SAN DIEGO, CALIFORNIA"
Posted on: 7/31/2016 11:07:38 PM

cao dai giaoly ĐẠO CAO ĐÀI: Biến Động Rằm Trung Ngươn Ất Mùi - 2015
Posted on: 9/15/2015 4:30:03 PM

cao dai giaoly CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH TT HOUSTON TEXAS
Posted on: 5/24/2015 3:21:12 PM

cao dai giaoly THƯ MỜI DỰ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
Posted on: 5/24/2015 3:17:51 PM

cao dai giaoly Đại Hội thường niên lần thứ 13 Hội Tương Tế Cao Đài
Posted on: 5/17/2015 4:39:31 PM

cao dai giaoly Tường Thuật Lễ Tang Cựu Phó Trị Sự NGUYỄN NGỌC ĐIỆU - TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ.
Posted on: 3/16/2015 4:46:32 PM

cao dai giaoly Thông báo cảnh giác, ngăn chận hoạt động phá rối Cao Đài hải ngoại...
Posted on: 4/14/2014 11:45:10 PM

cao dai giaoly CHỨNG TÍCH HỘI THÁNH CAO ĐÀI PHÀM GIÁO - QUỐC DOANH
Posted on: 4/14/2014 11:26:52 PM

cao dai giaoly BẢN LÊN TIẾNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Posted on: 4/14/2014 11:25:32 PM

cao dai giaoly Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự tại " Họ Đạo" Camden, New Jersey -2
Posted on: 3/6/2014 10:02:03 PM

cao dai giaoly Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự tại " Họ Đạo" Camden, New Jersey 1
Posted on: 3/6/2014 10:01:47 PM

cao dai giaoly Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự tại " Họ Đạo" Hoa Thịnh Đốn-2
Posted on: 3/6/2014 10:01:13 PM

cao dai giaoly Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự tại " Họ Đạo" Hoa Thịnh Đốn-1
Posted on: 3/6/2014 10:01:01 PM

cao dai giaoly Huấn Lịnh Bổ nhiệm Qu. Trưởng Ban Đại Diện tại Hải ngoại
Posted on: 3/6/2014 9:59:48 PM

cao dai giaoly Các Ngày Lễ Vía trong Đạo Cao Đài ( trong năm)
Posted on: 3/6/2014 10:54:35 AM