THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Chúc mừng Lễ Vu Qui Thứ nữ của HH Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích, San Jose..
Posted on: 3/20/2016 9:47:27 PM
Chúc mừng ... xem tiếp

Chúc mừng Lễ Vu Quy Út nữ của HH Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích, San Jose..
Posted on: 8/14/2015 3:00:45 PM
chuc mung ... xem tiếp

Chúc mừng Lễ Vu Quy Thứ nữ của HH CTS Nguyễn văn Hai -TT Wichita
Posted on: 1/16/2014 11:29:58 PM
chúc mừng ... xem tiếp