THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Thông Tin Liên Lạc

Email: info@coquandaidiencaodai.orgGhi chú: những thông tin sinh hoạt va sự kiện sẽ gởi đến đồng đạo đã đăng ký email phía dưới.

Đăng Ký Email Liên Lạc

   

Hoặc liên lạc Ban Quản Trị tai: caodaihaingoai.vt@gmail.com