THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Links

cao dai giaoly Văn Phòng Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Châu Âu
Posted on: 8/17/2015 12:07:47 PM

cao dai giaoly Đại Dạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại
Posted on: 7/16/2014 11:28:54 AM

cao dai giaoly Website Qui Nguyên
Posted on: 3/31/2014 4:15:57 PM

cao dai giaoly Website Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Posted on: 3/31/2014 4:13:46 PM

cao dai giaoly Website Cao Đài Austin, Texas
Posted on: 3/31/2014 4:06:40 PM

cao dai giaoly Website CAO ĐÀI GIÁO LÝ
Posted on: 10/24/2013 7:10:55 PM

cao dai giaoly Website Cao Dai Dallas, Texas
Posted on: 10/23/2013 3:27:19 PM