THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

KINH TẮM THÁNH
   cao dai   
Posted on: 5/28/2014 6:27:51 PM

KINH GIẢI OAN
   cao dai   
Posted on: 5/28/2014 6:27:29 PM

KINH TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
   cao dai   
Posted on: 5/28/2014 6:26:57 PM

PHẬT MẪU CHƠN KINH
   cao dai   
Posted on: 5/28/2014 6:24:28 PM

Di Lạc Chơn Kinh
   cao dai    * Ghi chú: Open with (Mở với)---> Click vào Browser chọn Window Media Player để nghe.
Posted on: 5/17/2014 12:50:00 PM

NGŨ NGUYỆN
   cao dai   
Posted on: 5/16/2014 4:05:47 PM

BÀI DÂNG TRÀ
   cao dai   
Posted on: 5/16/2014 4:04:59 PM

BÀI DÂNG RƯỢU
   cao dai   
Posted on: 5/16/2014 4:04:37 PM

BÀI DÂNG HOA
   cao dai   
Posted on: 5/16/2014 4:04:14 PM

KINH CÚNG TỨ THỜI
   cao dai    NHO GIÁO (Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ)
Posted on: 5/16/2014 3:51:06 PM

KINH CÚNG TỨ THỜI
   cao dai    TIÊN GIÁO (Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ)
Posted on: 5/16/2014 3:50:02 PM

KINH CÚNG TỨ THỜI
   cao dai    THÍCH GIÁO (Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ)
Posted on: 5/16/2014 3:48:09 PM

KINH CÚNG TỨ THỜI
   cao dai    KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (Giọng Nam Xuân)
Posted on: 5/16/2014 3:41:56 PM

KINH CÚNG TỨ THỜI
   cao dai    KHAI KINH (Giọng Nam Ai)
Posted on: 5/16/2014 3:30:51 PM

KINH CÚNG TỨ THỜI
   cao dai    NIỆM HƯƠNG (Giọng Nam Ai)
Posted on: 5/16/2014 3:28:02 PM

KINH THẾ ĐẠO
   cao dai    Audio nầy gồm (09) Bài Kinh Thế Đạo (trong số 19 bài) gồm: - (08) Bài Kinh Bài do Đức Hộ Pháp đặt ra, có cầu Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn chỉnh văn lại gồm: Kinh Thuyết Pháp, Kinh Nhập Hội, Kinh Xuất Hội, Kinh Đi Ra Đường, Kinh Khi Về, Kinh Khi Đi Ngủ, Kinh Khi Thức Dậy, Kinh Vào Học. -(01) Bài Kinh Hôn Phối do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn Nhơn giáng cơ ban cho.
Posted on: 5/14/2014 2:47:24 PM