THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

"Tinh Thần Dung Hợp Tâm Linh ở Đạo Cao Đài" - Biên soạn và Thuyết Trình: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 3/31/2016 10:54:23 PM
"...Đạo Cao Đài là một tổng hợp tôn giáo bằng Tinh Thần và Chân lý thế nên nhờ đó nhơn loại sẽ lập đươc đời Thánh Đức trên mặt Địa cầu thứ 68 nầy với một thế giới hòa bình vĩnh cửu..." ... xem tiếp

Đại Lễ Trung Nguơn (Biên soạn: HT. Phạm văn Khảm)
Posted on: 8/29/2015 9:27:53 AM
Rằm tháng 7 Âm Lịch, ngày Đại Lễ Trung Nguơn, ngày xá tội vong nhân, ngày Vu Lan báo hiếu và là ngày đặc biệt mà Đức Chí Tôn dành riêng cho việc cầu nguyện các đẳng linh hồn chưa được cứu rỗi, sớm được cứu rỗi. Đồng thời cũng là ngày cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền an bình với trăm năm tuổi hạc. Nếu cha mẹ qua đời thì cầu xin cha mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ sớm siêu thăng trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. ... xem tiếp

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO: "Không có Cô Hồn, có chăng là Ngạ quỷ"
Posted on: 8/29/2015 9:10:11 AM
Bần Đạo lập lại lần nữa, không có cô hồn, chỉ có đám ngạ quỉ súc sanh mà thôi, như các đẳng chơn hồn mà chúng ta cầu nguyện trong Trung Nguơn đây là cốt yếu để cho họ giải quả thoát kiếp, có lẽ trước kia người ta biết một điều bí mật là các ngạ quỉ súc sanh hay ăn uống thường phá khuấy thiên hạ đặng kiếm ăn, còn chúng ta ngày Trung Nguơn hay là Thượng Nguơn chúng ta cúng kiến là cúng Ông Bà Tổ Phụ, Ông Bà và bạn tác đồng sống với chúng ta mới qui liễu. ... xem tiếp

"CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO". Biên khảo: HT Nguyễn Long Thành
Posted on: 4/2/2015 11:11:32 AM
Dầu đi con đường nào cũng vậy, thứ nhứt, thứ hai, thứ ba cũng phải có công đức mới đặng đắc Đạo. Con Đường Thứ Ba Đại Đạo nếu thành công về với Đức Chí Tôn sớm hơn một chút chẳng phải đợi đến khi chết như con đường thứ nhứt và con đường thứ hai. ... xem tiếp

Lễ Vía Đức Chúa JESUS CHRIST- Biện soạn: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 12/20/2014 5:45:55 PM
“Với lời Thánh giáo ấy, thông thường người ta bàn luận là ngay khi Đức Chúa Jesus Christ vừa mới sinh ra đời thì đã bị âm mưu giết hại. ... xem tiếp

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA JÉSUS CHRIST- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo
Posted on: 12/20/2014 5:37:34 PM
Nếu ai đã biết cái sống của chúng ta ai đã ban cho mà dám hy sinh cái kiếp chết của họ, là cái xác thịt này thì mới đạt đặng cái sống trường tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng Liêng Hằng Sống của Cha ta đã dành để. ... xem tiếp

Cao Đài Thời Đạo Pháp -Trích Đại Đạo Sử Cương, Q1, HT Trần văn Rạng
Posted on: 12/14/2014 9:05:01 PM
Sau khi lập Tờ Khai Đạo với chính phủ Pháp ngày 7-10-1926 thì việc phổ độ các tỉnh băt đầu từ tháng chín năm Bính Dần ... xem tiếp

"PHỔ CÁO CHÚNG SANH" -Trích Tủ Sách Đại Đạo
Posted on: 12/14/2014 8:52:23 PM
"Đời Mạt kiếp nầy dữ nhiều lành ít, nếu Thầy không chuyển pháp lại thì chưa một ai tu đặng trọn Đạo." ... xem tiếp

KHAI ĐẠO VỚI CHÍNH QUYỀN PHÁP-Trích Cao Đài Tự Diển
Posted on: 12/14/2014 8:40:02 PM
Tờ Khai Đạo (Đạo Cao Đài) là một bản văn gởi cho nhà cầm quyền Pháp đương thời ... xem tiếp

"ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO" -Trích Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên
Posted on: 12/14/2014 8:18:18 PM
Ngày tổ chức Đại Lễ Khai Đạo được Đức Chí Tôn ấn định là ngày rằm Hạ nguơn năm Bính Dần (15-10-Bính Dần), tại Thánh Thất tạm đặt tại chùa Gò Kén, Tây Ninh. ... xem tiếp

"Lễ Vía Đức Quyền Giáo Tông" : Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp
Posted on: 12/14/2014 7:18:53 PM
Hôm nay là ngày kỷ niệm của Quyền Giáo Tông, toàn thể anh em chúng ta nên để tâm tưởng niệm một người Anh Cả lớn nhứt, vĩ đại nhứt của chúng ta. ... xem tiếp

Diệt Tận "PHÀM TÂM" : Trích Giảng Đạo Chơn Ngôn
Posted on: 10/19/2014 11:42:39 AM
Giáo lý của nhà Phật, cần yếu là diệt tận phàm tâm THAM, SÂN, SI. Người tu hành đạo đức mà còn tích trữ lòng tham, thì không khi nào siêu phàm đạt Ðạo. ... xem tiếp

Giải Thích Chữ "KHIÊM" : Trích Gỉảng Đạo Chơn Ngôn
Posted on: 10/19/2014 11:40:50 AM
Chữ KHIÊM là khiêm nhượng, dầu mình khôn ngoan trí hóa, tài hay nghề giỏi cũng phải kính nhường người. ... xem tiếp

Luận về Nguồn gốc đau khổ của Nhơn sanh: Đức Thượng Sanh Thuyết Đạo
Posted on: 10/19/2014 11:38:23 AM
Cái khổ là một sự thực hiển nhiên, mỗi người không ai tránh khỏi ... xem tiếp

TÁNH KHIÊM NHƯỢNG: Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp
Posted on: 9/27/2014 5:56:52 PM
Chúng ta thử xét đoán tại mặt thế nầy, ta mang thi phàm xác thịt cũng như ai, ta xét đoán lại coi ta có hơn ai chăng? Có đặng hơn cái chi mà ta tự cao, tự tôn, tự đại? ... xem tiếp

Ý NGHĨA và BÍ PHÁP LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG
Posted on: 9/27/2014 4:01:15 PM
Quyền năng vô biên của Đức CHÍ TÔN đã ban cho ánh Linh quang giữa Trời - Người hiệp Một. Ngôi THÁI CỰC là Thái Dương là Cực Dương mà cũng là THIÊN tức ÁNH LINH QUANG hay là hình thể của ĐỨC CHÍ TÔN “ĐẠI TỪ PHỤ”. ... xem tiếp

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo: "Lễ Hội Yến Diêu Trì là gì?"
Posted on: 9/27/2014 7:52:16 AM
Các phẩm chơn hồn trong càn khôn vũ trụ, Ðức Chí Tôn đã lấy quyền cho Phật Mẫu đào tạo tám phẩm chơn hồn, tức là chơn hồn vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, Thần, Thánh, Tiên, Phật. ... xem tiếp

Đức Hộ Pháp Giải Nghĩa Kinh Phật Mẫu.
Posted on: 9/27/2014 7:25:43 AM
Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao Miên Quốc) nơi Báo Ân Ðường của hai vợ chồng Thừa Sử Huỳnh hữu Lợi. Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu, đến Hiệp Thiên Ðài khai Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do đến khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người. ... xem tiếp

Lễ Vía Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
Posted on: 5/9/2014 11:35:00 PM
Nay đến đời Hạ Nguơn Mạt Pháp, và đã đến lúc Đức Chí Tôn cần hiệp nhứt các tôn giáo để qui về một mối hầu tránh nạn tương tàn, tương sát của nhơn loại nên Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. ... xem tiếp

ĐỨC HỘ PHÁP Giáng Cơ sau khi Qui Thiên
Posted on: 5/9/2014 12:21:48 PM
Đức Hộ Pháp đã qui Thiên sau một cơn mệt vào khoảng 12 giờ ngày Chủ nhật, nhằm lễ Ascension, 17.05.1959 (Mồng 10.04 Kỷ Hợi), thọ 70 tuổi. ... xem tiếp

VAI TRÒ CỦA ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP VỚI BÍ PHÁP
Posted on: 5/9/2014 11:03:21 AM
Hai phần Phổ Độ và Vô vi nằm chung trong Chánh thể Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hội Thánh Cao Đài thực hành trọn vẹn cả hai. ... xem tiếp

Ý Nghĩa Ngày lễ Vía ĐỨC HỘ PHÁP
Posted on: 5/8/2014 4:18:38 PM
Cái gì đã làm nên một Phạm Hộ Pháp trong lịch sử Đạo Cao Đài để ngày nay mấy triệu tín đồ phải làm Lễ Vía hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch? ... xem tiếp

LỄ KỸ NIỆM ĐỨC HỘ PHÁP QUI THIÊN
Posted on: 5/8/2014 3:46:07 PM
Người có đức Chí Thành không hề biết dối trá gạt gẫm ai, không biết a dua, bợ đỡ, không vì lợi bỏ nghĩa, không vì mình hại người, cứ thẳng thắn đường ngay tiến bước, thà là chịu thất bại còn hơn là dụng mưu mô bất chánh để dối người, lừa bạn. ... xem tiếp

Quan niệm :"QUÂN TỬ-TIỂU NHÂN" theo Khổng Giáo
Posted on: 4/20/2014 10:54:47 PM
Đạo của Khổng Tử là đạo của người Quân tử cốt dạy người ta cho thành người có đức hạnh hòan toàn và có nhân phẩm tôn quý, cho nên bao nhiêu những sự dạy do học tập của Khổng giáo đều chú cả vào sự gây thành người Quân tử. ... xem tiếp

Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh ngày 26 tháng 3 / Âl
Posted on: 4/20/2014 12:22:44 PM
Hôm nay ngày 26 tháng 3 âm lịch là ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang. Nhân dịp nầy, chúng ta tìm hiểu Ngài là ai? và Ngài giữ vai trò trọng yếu như thế nào trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ? ... xem tiếp

Quan Niệm TU CHƠN trong Đạo Cao Đài
Posted on: 4/18/2014 8:53:03 AM
Điều quan trọng hơn hết mà người nghiên cứu về Đạo Cao Đài không thể quên được là Chương Trình Phổ độ của Tòa Thánh Tây Ninh gồm hai phần tương liên mật thiết với nhau là Thể Pháp và Bí Pháp. ... xem tiếp

Quan niệm "Quân Tử-Tiểu Nhơn" theo Khổng Giáo
Posted on: 4/15/2014 6:24:12 PM
Đạo của Khổng Tử là đạo của người Quân tử cốt dạy người ta cho thành người có đức hạnh hòan toàn và có nhân phẩm tôn quý, cho nên bao nhiêu những sự dạy do học tập của Khổng giáo đều chú cả vào sự gây thành người Quân tử. ... xem tiếp

VÍA ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
Posted on: 3/31/2014 10:39:56 PM
Thượng Phẩm là người nắm luật Đạo nơi tay mà gìn giữ cả Chư Chức Sắc Thiên Phong và các tín đồ để khỏi phạm luật. Đồng thời cũng lo đạo hạnh cho từng mỗi tín đồ trên con đường tu tiến. ... xem tiếp

Một Phút Suy Tư về Đấng Cha Trời
Posted on: 3/23/2014 12:35:34 PM
Hôm nay, ngày Vía Đức Chí Tôn, với Vũ Trụ, Vạn Vật Ngài là Chúa Tể, với toàn thể nhơn loại Ngài là Đấng Cha chung, đặc biệt với người tín đồ Cao Đài, Ngài vừa là Cha, vừa là Thầy và cũng là Giáo Chủ của đạo Cao Đài. ... xem tiếp

Chủ đề "ĐẠO ĐÀM" - "SỐNG"
Posted on: 1/9/2014 10:07:33 PM
Sanh nhai là sống và ăn. Hai việc tuy thấy đơn giản nhưng thực tế, trong đó chứa nhiều triết lý tiềm ẩn: Sự sống có từ đâu? Ăn để sống, nhưng ăn như thế nào? Sống để làm gì? Hôm nay trong lúc nhàn rỗi, chúng ta nói về sự Sống trước, còn vấn đề ăn uống dành lại dịp khác. ... xem tiếp

"ĐÃ HỎI THÌ XIN THƯA"
Posted on: 12/8/2013 4:44:58 PM
Phổ Thông Giáo Lý "Khuyến Tu" ... xem tiếp

Các ngày LỄ, VÍA trong năm trong Đạo Cao Đài
Posted on: 12/7/2013 10:52:00 PM
Các ngày Lễ, Vía trong năm trong Đạo Cao Đài ... xem tiếp

Lịch Trai Kỳ năm Giáp Ngọ - 2014
Posted on: 12/7/2013 10:27:07 PM
Ghi các ngày ăn chay trong tháng trong năm Giáp Ngọ ... xem tiếp

ĂN CHAY - Trích "Bước Đầu Học Đạo" của HT Nguyễn văn Hồng
Posted on: 11/18/2013 10:29:27 PM
Trường trai là ăn chay trường, tức là ăn chay hoài từ ngày nầy qua ngày khác (không có ngày nào ăn mặn). Theo Tân Luật, các tín đồ còn trong cấp Hạ thừa thì ăn chay kỳ tức là ăn 6 ngày hoặc 10 ngày trong tháng; còn các tín đồ trong bực Thượng thừa thì ăn chay trường. ... xem tiếp

LỄ KỶ NIỆM KHAI ÐẠO- Bài Diễn văn của Thượng Ðầu Sư ( 14-10 Kỷ Tỵ / 1929)
Posted on: 11/18/2013 10:09:06 PM
Bởi vậy bốn năm dư chuông Thánh truy hồn, thuyền Bát Nhã đổ bến mê tân chờ rước khách trần, hầu tế độ kẻ vô phần không phước, phần nhiều vì mắt thịt với trí phàm xa không thấu đáo Ðại Ðạo Tam Kỳ mà chưa trọn hiểu, ... xem tiếp

Ăn Chay và Ăn Mặn - Bài viết của Lm. An Phong Trần Đức Phương.
Posted on: 11/18/2013 5:58:57 PM
Như bên Phật giáo, chữ "CHAY" có nghĩa là "không ăn thịt", chỉ ăn rau, hoa trái. "Chay trường" là kiêng ăn thịt suốt đời, hoặc trong một thời gian lâu dài; hoặc ăn chay theo ngày như "Mùng một và ngày Rằm". Vì thế có danh từ "ĂN CHAY" và "ĂN MẶN". ... xem tiếp

Ăn Chay - Soạn giả: Thuần Đức tức Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu.
Posted on: 11/18/2013 5:23:13 PM
Ðối với Tôn giáo, việc ăn chay lại cầĂn Chay - Soạn giả: Thuần Đức tức Ngn thiết hơn nữa, vì ăn chay thì khỏi sát sanh, mà sát sanh lại là luật cấm nhặt trong Ðạo. Trời, Phật là Ðức Háo Sanh, không nỡ ngồi xem cho loài người vì miếng cao lương mỹ vị mà hại mạng con sanh vật. Cầm thú tuy không biết nói, chớ cũng biết muốn sống, sợ chết như mình, cũng biết đau đớn, buồn vui như mình, cũng biết tình nghĩa thân ái như mình. ... xem tiếp