THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Lời kêu Gọi "CẦU NGUYỆN VÀ SÁM HỐI" (Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại)
Posted on: 9/22/2015 8:53:06 PM
đề nghị tổ chức Lễ Tụng Kinh Sám Hối để cầu xin ...Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp cùng các Đấng Thiêng Liêng tha thứ tội tình cho chúng ta đã không chu toàn được bổn phận của người tín đồ Cao Đài trong cơn Pháp nạn... ... xem tiếp

Bản Thông Báo về thực hiện Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on: 3/3/2014 4:25:03 PM
Xét thấy việc ban hành Huấn lịnh thành lập "Ban Đại diện Hội Thánh" do Trần Quang Cảnh cầm đầu, cùng với các Lễ sanh phàm phong được giao nhiệm vụ kể trên, thực chất là hoạt động phá rối, làm phân hóa nền Đạo hải ngoại ... xem tiếp

Chứng Tích về các Huấn Lịnh bổ nhiệm
Posted on: 3/3/2014 3:45:31 PM
Chứng Tích về các Huấn Lịnh bổ nhiệm ... xem tiếp

Chứng Tích về Tính Chất Phàm Giáo, Quốc Doanh của HT Cao Đài Tây Ninh hiện nay
Posted on: 3/3/2014 1:16:31 AM
Hội Thánh Cao Đài ngày nay vi phạm Pháp Chánh Truyền (Hiến Pháp không thay đổi) của Đạo, không còn đầy đủ quyền năng độ rỗi nhơn sanh. ... xem tiếp

Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại về HT trong nước lập Ban Đại diện hải ngoại
Posted on: 3/3/2014 12:58:27 AM
Xét thấy việc ban hành Huấn lịnh thành lập "Ban Đại diện Hội Thánh" do Trần Quang Cảnh cầm đầu, cùng với các Lễ sanh phàm phong được giao nhiệm vụ kể trên, thực chất là hoạt động phá rối, làm phân hóa nền Đạo hải ngoại ... xem tiếp

"CHÁNH - TÀ"
Posted on: 1/14/2014 11:07:12 PM
“Những kẻ nào đã vì Tà Tâm mà để nhơ bợn chơn linh, cho lũ Tà khuấy rối thì chẳng khi nào được trọn TINH THẦN NGAY THẬT như xưa mà dìu dắt ai cho chánh đáng. Phải kể như không có những kẻ ấy trong nền Đạo…” ... xem tiếp

TIN AI ? AI TIN?
Posted on: 12/14/2013 10:53:51 AM
Hãy nhìn cho kỹ! những bước tiến mà Đảng Cộng Sản Việt Nam giựt dây để dựng lên một Hội Thánh mà họ tưởng rằng mọi tín đồ Cao Đài sẽ sùng kính… ... xem tiếp

Từ Bản Án Cao Đài Đến Đạo Lịnh 01-năm 1979
Posted on: 11/10/2013 6:03:21 PM
Trong bối cảnh chung trên, riêng đối với Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, từ sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng Sản VN đã cho tiến hành những họat động bắt bớ, khủng bố, tù đày những Chức sắc, tín đồ trung kiên của Đạo; nhiều tín đồ trung kiên của Đạo đã bị xử tử, bị chết trong ngục tù Cộng sản . . ... xem tiếp

Hãy Nhìn Cho Kỹ
Posted on: 11/10/2013 5:52:10 PM
Thuyền cứu khổ đã bày ra như thế, nhưng những cơn sóng gió thử thách vẫn không ngừng tràn dâng, đó là Trường thi, là Hội Long Hoa…là cơ lọc lừa…là cách tuyển chọn người Chánh, trục kẻ tà một cách phân minh. ... xem tiếp

Tiên Tri
Posted on: 11/10/2013 5:41:32 PM
“Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập Pháp TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Qủi Vương đã khởi phá khuấy Chơn Đạo, đến DANH TA nó còn mượn, duy NGAI TA nó chẳng dám ngồi mà thôi”. ... xem tiếp

Con Đường Đi Đến Thất Chơn Truyền
Posted on: 11/10/2013 5:34:45 PM
Đứng trước cơ Đạo đang hồi nghiêng ngữa, người tín đồ Cao Đài hơn lúc nào hết nên dốc hết lòng cầu nguyện cho trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ để đủ nhận định con đường nào về với Thầy và con nào phải tránh để khỏi lọt vào tay Kim Quang Sứ. ... xem tiếp

Bảng Tuyên Bố Chung Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on: 11/8/2013 12:34:33 AM
Thiết tha kêu gọi quý Chức Sắc, Chức Việc Bàn Trị Sự các Cơ sở Đạo, Đại Diện các Tổ chức Đạo, quý vị Nhân Sĩ cùng Tín đồ Cao Đài tại Hải ngoại, trong tình Thương yêu - Hòa hiệp, hãy cộng tác với Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại để cùng xây dựng Đạo nghiệp chung. ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: "Sứ Mạng và Nhiệm Vụ Lịch Sử"
Posted on: 11/8/2013 12:21:46 AM
Được thành lập trong một bối cảnh đặc biệt của lịch sử, từ Mục đích, Tôn chỉ và Đường lối chung, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại hiện nay sẽ là một tổ chức tiên phong với vai trò và nhiệm vu lịch sử hết sức trọng đại ... xem tiếp