THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

cao dai giaoly Lễ Ra Mắt CaoDai Foundation vùng Hoa Thinh Đốn
Video - Lễ Ra Mắt CaoDai Foundation vùng Hoa Thinh Đốn   -   Posted on: 9/25/2015 11:15:16 PM