THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 5/22/2016 3:29:44 PM

 

TÂM THƯ KÊU GỌI

Tham dự L Khánh Thành
Thánh Tht SAN DIEGO, CALIFORNIA
_____________

 

 

THƯ MI và CHƯƠNG TRÌNH L KHÁNH THÀNH

Click vào Links:

http://www.coquandaidiencaodai.org/View-Info.aspx?MetaID=1206