THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 5/24/2016 2:58:13 PM

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành kính Phân ưu cùng HH HT Ngô văn Vội cùng tang gia hiếu quyến. 
Cầu nguyện hương linh cố Đạo Hữu Ngô Thị Khoe sớm về nơi 
cõi THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG.

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
(Hội Đồng Đại Diện, Cơ sở Đạo Thành viên
và các Ban Vụ trong Cơ Quan)
________________

BAN QUẢN TRỊ
Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại