THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 7/7/2016 11:19:35 PM

 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

KÊU GỌI YỂM TRỢ TÁI THIẾT

Thánh Thất Cao Đài Paris - Pháp sau thiên tai, lũ lụt

___________________

 

TÂM THƯ 

 CỦA BAN TRỊ SỰ THÁNH THẤT PARIS, PHÁP

____________________

THÁNH THẤT PARIS

Một số hình ảnh sau thiên tai, lũ lụt

 

 

THÁNH THẤT PARIS

Một số hình ảnh sau thiên tai, lũ lụt

(Tiếp theo)