THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 7/10/2016 12:43:32 PM

 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Mời Dự Đại Hội Kỳ III tại Thánh Thất Houston, TX

____________________________________

 

 THIỆP MỜI

 

 

 

___________________________________________

 

 

___________________________________________

 

Thông tin về PHI TRƯỜNG - HOTELS