THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 8/23/2016 10:53:32 PM

 

PHÂN ƯU

Trưởng nữ của HH CTS Lê Minh Hoàng, Qu. Đầu Tộc Thánh Thất Cao Đài Portland, Bang Oregon, Hoa Kỳ tạ thế.

 

 

TANG GIA CÁO PHÓ