THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 10/19/2014 10:18:18 AM

 


Thuyết Trình
GIÁO LÝ CAO ĐÀI VÀ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

* Bài Thuyết Trình của Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (Hiền Tài Phạm văn Khảm) tại buổi sinh hoạt về Giáo Lý các Tôn giáo về Hòa Bình do Giám Đốc chi nhánh Hội HWPL tại Hoa Kỳ tổ chức tại trường Đại Học  Irvine (UCI) , nam California ngày 11 tháng 10 năm 2014 lúc 3:00 PM .

________________

Kính thưa Quí Ngài,

Tôi,  Hiền Tài Phạm văn Khảm Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài tại Hải Ngoại trân trọng kính chào Ông Joseph Sung, Giám Đốc chi nhánh Hội HWPL tại Hoa Kỳ và Quí Chư Chức Sắc các Tôn giáo cùng quí quan khách.

Với thời gian giới hạn trong 3 phút, tôi xin phép được nói vắng tắt về Giáo Lý Cao Đài trong lãnh vực Hòa Bình Thế Giới như sau:

* Thứ nhứt: Những biểu tượng trước mắt để người tín đồ Cao Đài luôn hướng tới mục tiêu Hòa Bình Thế Giới như là:

1- Tại các cồng chánh ở Tòa Thánh- Tây ninh cũng như bất cứ Thánh Thất nào ở khắp nơi trên thế giới cũng đều khắc 2 câu liễn đối:

"CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC

ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CÔNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN"

Vậy Tự Do và Hòa Bình là hai mục tiêu mà Đạo Cao Đài cần đem đến cho nhơn loại.

2- Tượng Tam Thánh: Trên tường trước khi vào Điện Thờ Đức Chí Tôn có hình 3 vị Thánh của Đạo Cao Đài. Đó là: Victor Hugo, Sun Yat Sen và Nguyễn Bỉnh Khiêm viết lại bản Thiên Nhơn Ký Hòa Ước với các chữ như sau:

THIÊN THƯỢNG- THIÊN HẠ :

THƯƠNG YÊU và CÔNG BÌNH.

Thương yêu và Công Bình là hai yếu tố cần và đủ để lập nền Hòa Bình vĩnh cữu cho nhơn loại

3- Hằng ngày người tín đồ Cao Đài có 4 lần cầu nguyện cho Thiên Hạ Thái Bình.

* Thứ hai: Những Chức Sắc Tiền Khai Đạo Cao Đài đã từng dấn thân trên con đường tìm nền Hòa Bình Thế Giới:

a/-  Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài,  ngày 1 tháng 12 năm 1931 đã gởi Thông Điệp Hòa Bình đến chư vị Hoàng Đế, Quốc Vương. Nguyên Thủ Lãnh Đạo các nước, quí vị Lãnh Đạo các Tôn giáo trên Thế giới, xin trích đoạn như sau:

“ Chúng tôi trân trọng và thành kính thông báo cùng quí Ngài: Đấng Tối Cao tức là Đấng Thượng Đế Toàn Năng cũng là Đại Từ Phụ của toàn nhơn loại, đã giáng lập một góc của nước Việt Nam thuộc tỉnh Tây Ninh, một nền Tân Tôn Giáo. Nền Tân Tôn Giáo nầy có thể canh tân toàn thế giới bằng một lý tưởng cao quí: Đó là tình thương vạn vật. Rồi đây, bởi sự chuyển xoay của Tạo Hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm hiệp lực, kết tình anh em với nhau và chừng ấy, nền Hòa Bình Thế Giới sẽ phát hiện….

Đức Thượng Đế đã giáng dạy chúng tôi hoằng hóa Chánh Đạo của Ngài đến khắp hoàn cầu. Chúng tôi quả quyết không có gì lầm lẫn trong sứ mạng ấy. Đặt mình vào bổn phận, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quí vị thông truyền cho nhơn loại hiểu biết việc làm của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng: Giờ Đại Ân Xá của Đức Thượng Đế đã điểm…và sự thống hợp con cái của Đấng Tạo Hóa là để phụng sự cho Hòa Bình hơn là tìếp tục tìm kiếm kế hoạch thống trị thế giới.

Muốn được như vậy, chỉ cần sao cho tất cả người đời biết thương yêu đồng loại và giữ gìn hạnh đức đúng theo đường lối mà Đức Chí Tôn đã vạch.

b/-  Đến năm 1956 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài lại gởi tiếp Thông Điệp cũng nhằm kêu gọi Hòa Bình cho nhơn loại và kèm theo Cương Lĩnh Hòa Bình Chung Sống, trong đó Ngài đã từng tuyên bố: “Đạo Cao Đài có một mục tiêu chính đáng mà chúng ta phải làm cho kỳ được  là: Bác Ái, Công Bình, Vị Tha, Ưu Nhơn, Ái Vật, cải thiện đời sống dân sinh làm cho ĐẠI ĐỒNG THIÊN HẠ.

c/- Tại Hội Nghị Tôn giáo Thế giới ở Luân Đôn 1936:

Báo Thiên Nga ngày 20 tháng 9 năm 1936 viết:

Ông Gabriel Gobron, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn của Đạo Cao Đài ở Pháp, đại diện Tòa Thánh Tây Ninh, có tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tại Luân Đôn, dưới quyền Chủ Tọa của Ông Francis Young Husband, Đạo Cao Đài được nhìn nhận là tôn giáo khoan dung nhất thế giới. Trước một cử tọa đông đảo gồm các Đại Diện  tất cả các tôn giáo lớn thế giới, các đại diện báo chí Quốc tế, Ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron tuyên bố: “ Chính đạo Cao Đài là nơi thí nghiệm sự hòa hiệp các chủng tộc và các dân tộc, Quí vị tập họp nơi đâycũng vì mục tiêu ấy. Thật vậy. Đạo Cao Đài là công cuộc thí nghiệm sống động để hiệp nhứt các tôn giáo.

Nhiều tràng vỗ tay hoan nghinh lời phát biểu ấy.”( Lịch Sử và Triết Lý Cao Đài của Gabriel Gobron  trang 256 ).

d/- Tại Hội Nghị các Tôn Giáo Thế giới ngày 12/7/1954 ở Montreux (Suisse ) Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã kêu gọi: Hãy Thương Yêu và Hiệp Nhứt các Đức Tin để tìm Hòa Bình Thế Giới.

e/-  Hiệp Nhứt các Tôn giáo  có nghĩa là kết hợp các tôn giáo, qua đó mỗi tôn giáo giữ nguyên vẹn tín ngưỡng nguyên thủy của mình, không mất sự tinh túy và kho báu chung  của tất cả các tôn giáo, người ta nên tìm thấy cái phương tiện để cho tình Huynh Đệ Thế Giới và Hòa Bình Thế Giới thống trị nhơn loại. Đức Chí Tôn giảng dạy việc kết hợp tôn giáo là cần thiết trong bài Thánh giáo như sau:

“ Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương của mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều các đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên, phục nhứt.

Hơn nữa, xuyên qua nhiều thế kỷ, lần hồi chánh giáo đã bị sai lạc bởi chính những kẻ lãnh sứ mạng truyền giáo, đến độ mà hiện nay Thầy nhất quyết chính mình Thầy đến hướng dẫn các con.” (Đàn cơ ngày 24/4/1926 )

Qua lời dạy của Đức Chí Tôn, chúng ta nhận rõ rằng:

Có Qui Nguyên, Phục Nhứt mới có Hòa Bình.

Có Qui Nguyên, Phục Nhứt mới có cơ hội cho nhơn loại biết nhận ra nhau: Tất cả nhơn loại đều là anh em cùng chung một Đấng Cha Thiêng Liêng và tất cả các tôn giáo hiên hữu trên trần gian nầy đều có cùng một gốc từ Đấng Cha Thiêng Liêng nầy.

Nói tóm lại đạo Cao Đài đồng nghĩa với Hòa Bình, với tình Huynh Đệ Đại Đồng và sự Thương Yêu.

* Thứ ba: Trích dẫn vài Thánh Ngôn có liên quan đến nền Hòa Bình Thế giới :

a/- Từ nay thế giới phải chịu trong vòng hắc ám. Tinh thần Đạo Đức đã tiêu mất, sự thù hận tràn ngập khắp hoàn cầu…Các con hãy chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muốn của Thầy và hãy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết hòa bình, tương thân tương ái. Giáo lý của Thầy có mục đích dạy dỗ các con hòa hợp trong sự sống chung, cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. (Đàn cơ ngày 27/10/1926 )

b/- Giáo lý của Thầy sẽ là Đại Đồng. Nếu nhơn loại biết tu hành thì đó sẽ là nền Hòa Bình hứa hẹn  chung cho tất cả các dân tộc. (Đàn cơ ngày 28/10/1926 )

* KẾT LUẬN:

Trong tinh thần khát khao tìm lấy sự Hòa Bình vĩnh cửu cho nhơn loại, với tâm nguyện của người tín đồ Cao Đài , chúng tôi rất mong sớm có:

Hội Đồng Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới. Đó là cơ quan thuộc về ĐẠO

Đứng bên cạnh Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Đó là cơ quan thuộc ĐỜI

Từ đó, theo giáo lý Cao Đài: ĐẠO- ĐỜI tương đắc mới mong TẠO THỜI, CẢI THẾ. Như vậy Hòa Bình Thế Giới sẽ bắt đầu lố dạng.

Cầu xin Thượng Đế ban phúc lành cho tất cả mọi người đang dấn thân thực thi Thánh Ý của Ngài để mưu tìm nền Hòa Bình cho nhơn loại.

Trân trọng kính chào quí vị.

HẾT