THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 3/3/2014 12:58:27 AM

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Lên Tiếng Về việc:

Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh lập "Ban Đại Diện tại hải ngoại"