THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Thơ văn: " THỊ ĐỆ TỬ" (Vạn Hạnh Thiền Sư)
Posted on: 4/20/2014 10:26:15 PM
Thân như bóng chớp có rồi không, Cây cối xuân tươi, thu não nùng. ... xem tiếp

Thơ văn: "Cảm Hoài"
Posted on: 4/20/2014 11:32:50 AM
Việc đời bối rối tuổi già vay, Trời đất vô cùng một cuộc say. ... xem tiếp

Thơ văn: " XẾ TÀ "
Posted on: 4/16/2014 11:10:00 PM
Mới sáng vụt qua đã xế tà, Sống sao trọn kiếp với kỳ ba. ... xem tiếp

Thơ văn: PHONG KIỀU DẠ BẠC
Posted on: 4/15/2014 5:03:36 PM
PHONG KIỀU DẠ BẠC ... xem tiếp

Thơ văn: "NƯƠNG BÓNG CAO ĐÀI"
Posted on: 3/31/2014 4:25:52 PM
Cầu Chí Tôn giải mộng kiếp tiền khiên. ... xem tiếp

Thơ Văn: "NGÀY MỚI"
Posted on: 3/28/2014 5:18:00 PM
Núp bóng Cao Đài dạ chẳng lay. ... xem tiếp