THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH


BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠIcao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 06 (Part C)
Posted on: 2/7/2016 3:46:20 PM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 06 (Part B)
Posted on: 2/7/2016 3:43:48 PM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 06 (Part A)
Posted on: 2/7/2016 3:40:24 PM

cao dai giaoly BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI - Số Đặc biệt 2015
Posted on: 10/16/2015 5:35:21 PM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 04 (Part B)
Posted on: 4/1/2015 11:24:03 AM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 04 (Part A)
Posted on: 4/1/2015 11:12:35 AM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 03
Posted on: 3/31/2015 10:34:06 PM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 02
Posted on: 3/31/2015 10:33:20 PM

cao dai giaoly Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại- Số 01
Posted on: 3/31/2015 10:32:01 PM